Välkommen med er anmälan till DLFs årsmöte den 13 juni 2024!

För att så många medlemsföretag som möjligt ska kunna vara representerade vid årsmötet genomförs det digitalt. Önskar någon delta fysiskt på plats erbjuds även den möjligheten.

Handlingar som bland annat årsredovisning, revisionsberättelse och förslag till styrelse distribueras till anmälda företrädare senast den 7 juni 2024.

Årsmötet är endast öppet för firmatecknare eller motsvarande i DLFs medlemsföretag.

 

Henrik Samuelson 
Ordförande

Jörgen Friman    
VD  

   

Program
Föredragningslista kl. 15.00

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Fastställande av röstlängd

4. Fastställande av dagordning

5. Fråga om mötet har blivit behörigen sammankallat 

6. Val av två justeringsmän

7. Framläggande av styrelsens årsredovisning 

8. Framläggande av revisionsberättelsen

9. Fastställande av koncernbalans- och koncernresultaträkningar

10. Beslut om resultatdisposition 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören 

12. Fastställande av medlemsavgift 

13. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

14. Val av styrelse  

15. Val av revisor  

16. Val av valberedning 

17. Fastställande av skriftliga instruktioner för valberedningen 

18. Övriga anmälda ärenden 

 
Medlem som vill att en särskild fråga behandlas på årsmötet ska anmäla frågan till styrelsen minst sju veckor före mötet. 
Årsmötet avslutas ca kl. 15.30

Anmälan

Sista anmälningsdatum 7 juni 2024.

OBS! Årsmötet är endast öppet för firmatecknare eller motsvarande i DLFs medlemsföretag.

 
Kontakt
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:
Marie Höglund
+ 46 708 634 850